نظام وظیفه/خدمت سربازی

اعزام به خدمت سربازی یابعبارت دیگرخدمت زیرپرچم وظیفه شهروندان محسوب میشودکه بایستی آنرا بانجامبرسانند.سرپیچی ازاین وظیفه موجب محرومیت فردازامتیازات وحقوق اجتماعی فراوانی میگردد.پس آشنایی با قوانین ومقررات آن موجب گشایش وآسانی خدمت وظیفه خواهدبود.نظام وظیفه باتفاوتهایی درتمام کشورهای دنیاساری وجاری است.مشاوران کارآزموده ومتخصص ما مباحث زیر راروشن وشفاف بازگو میکنند.-معافیت تحصیلی:دانش آموزی,دانشجویی درمقاطع مختلف کاردانی […]

خواندن بیشتر در ادامه