قلک عشق کودکان را پر نگهداریم

قلک عشق کودکان را پر نگه داریم مهم ترین و در عین حال ابهام آمیزترین کلمه در همه زبانها “عشق” است.اندیشمندان براین باورند که عشق و دوست داشتن نقش مهمی درزندگی بازی میکنی. روانشناسان اولین نیاز هیجانی انسان را احساس دوست داشته شدن میدانند و نگارنده احساس دوست داشتن(عشق ورزیدن)را به آن می افزاید. بر […]

خواندن بیشتر در ادامه