دسته بندی انسانهای مفید یا مضر در سبک زندگی

خانواده مشاوره روانشناسی و سبک زندگی ویژه

دسته بندی انسانهای مفید و مضر در سبک زندگی

چه کسانی مثبت و چه کسانی منفی اند؟

الف)انسان مثبت(مفید)
چهاروضعیت برایش قابل تصور است.
۱-فردیکه صرفا برای خودش مفید و مثبت است.
۲-فردیکه هم برای خود هم برای خانواده مفید ومثبت است.
۳-دسته سوم افرادیکه برای خود، خانواده وجامعه هر سه مفید ومثبت هستند.
۴-فردیکه برای خود،خانواده،جامعه و نسلهای آینده مفید ومثبت است.

ب)انسان منفی(مضر)
برای افرادیکه در این دسته بندی قرار میگیرند چهار حالت قابل تصور است.

۱-فردیکه صرفا برای خودش مضر و منفی است.
۲-فردیکه هم برای خود هم برای خانواده مضر ومنفی است.
۳-فردیکه برای خود،خانواده وجامعه مضر ومنفی است.
۴-فردیکه برای خود،خانواده،جامعه ونسلهای آینده مضر ومنفی است
این چهار دسته بندی به لحاظ گستردگی همچنین شدت و ضعف قابل بررسی,شناسایی و مصداق یابی کمی کیفی است.
اینکه با چه ملاک ومعیاری به یک انسان میتوان صفت مثبت یا منفی بودن برای خودش را به وی نسبت داد؟
در چه شرایطی دیگری را میتوان برای خود و خانواده متبت یا منفی ارزیابی کرد؟
یا با کدام روحیه وصفت می توان فردی را مثبت یا منفی برای خود،خانواده و جامعه معرفی کرد ؟
فراتر از این سه مورد چه کسی میتواند هم برای خود هم برای خانواده هم برای جامعه هم برای نسلهای آینده مثبت یا منفی باشد؟
در نهایت این دسته بندی بر چه مبنای فکری استوار است وافراد هرطیف از چه صفات و ویژگی باید برخوردار باشند ؟
نیازمند فرصتی دیگر و دستنوشته ای دیگر است.

www.moshaverekhahan.ir
. (مشاوره خواهان)
۰۹۰۳۵۸۲۹۴۶۹

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *