یکی ازرسالت های چندگانه والدین در قبال فرزندان کنکوری و آزمونی

مشاوره
والدین درتعامل بافرزندان کنکوری وآزمونی رسالت وتکالیف چندگانه برعهده دارند که درتقسیم کارومسوولیت خانه وخانواده بایستی به سهم خودایفای نقش نمایند. نگارنده دراین نوشتاریکی ازرسالتهای غیرمادی والدین رامطرح میکندکه هماناتعدیل سطح توقعات وانتظارات والدین ازفرزند بافرزندان کنکوری یاآزمونی میباشد. این موضوع قابلیت تعمیم به اغلب خانواده هاراداراست به نحوی که والدین انتظارات برآورده نشده,اهداف محقق نشده وآرزوهای سرکوب شده سنوات قبل خودرادرفرزندان متجلی میسازند بدین امید که ناکامیهای گذشته توسط موفقیت هاوکامروایی های فرزندجبران گردد. والدینی که عشق به ادامه تحصیل وورودبه دانشگاه داشته اند,علاقه مندبودند درآینده پزشک وجراحی چیره دست باشندیابرکرسی استادی دانشگاه تکیه زنند یادررشته های فنی مهندسی, هنری, نویسندگی,و… جایگاه اجتماعی کسب کرده وسرآمدباشند….امادراین پروسه نومیدوناکام گشته اند وهم اکنون سعی درجبران این مافات ازطریق فرزندان دارند! بعبارت دیگر؛والدین فرزندان راکودک,نوجوان وجوان درون خودمی پندارند بلکه سرنوشت ناخشنودزندگی خویش رابه کامیابی وشکست وبازماندگی هارابه پیروزی وپیشرفت تبدیل کنند. برهمین نیت والدین انتظارات و تمایلات خودرابه فرزند یافرزندان کنکوری وآزمونی دیکته وموفقیت دراین رقابت هارا همتراز بازگشت به زندگی,سعادتمندی, عزتمندی,خوشنامی,رفاه,آسایش وآرامش معرفی میکنند واینجاست که طرف دیگرمعادله برای داوطلب همانند شکست درزندگی,سقوط اجتماعی, خسران وآینده ای مبهم وناخوشایند تلقی میگردد. #والدین این رویه را کناربگذارند. بنابراین توصیه میگرددوالدین وبزرگترهاسطح توقعات وانتظارات خود رادرحداستعداد,علاقمندی وسایرشرایط داوطلب تعدیل وتنظیم نمایندوباطرح خواسته های تحکم آمیزازجمله: رتبه تک رقمی,رشته های مطرح پزشکی یاخواسته هایی ازقبیل : فقط دانشگاه تهران,دانشگاه شریف و….کنکورراتبدیل به کابوس وحشتناک وهراس آورنکنند.   باطرح خواسته های اینچنینی ,این احساس دروجودفرزندشما شکل میگیردتابه آرزو ها و انتظارات پدرومادرازطریق کنکور جامه عمل بپوشاندبلکه درجایگاه قدرشناسی وظیفه اش را در قبال ایشان ادا و تکلیفش راانجام داده باشد. بنابراین هنگامی که با خودمی اندیشدعدم موفقیت وشکست دراین راه رانوعی ناسپاسی و قدرنشناسی درحق والدین تصور می کند وبرایش آزاردهنده میشود,چه بسازنگ خطرپیش رس وقبل ازموعد کنکوررابرای داوطلب به صدادرآورده وکابوس کنکور واسترس رابرایش به ارمغان آورد. مشاوره تحصیلی وبرنامه ریزی درسی (مشاوره خواهان)  

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *