نکته مهم در مشاوره تحصیلی: چرا دانسته ها و آموخته های داوطلبان متشابه اما رتبه های کنکور متفاوت؟!

مشاوره
تجربه به دست آمده از سه دهه مشاوره تحصیلی وبرنامه ریزی درسی وانتخاب رشته, نکته ای رابرایم مسلم ومبرهن ساخته ومصداقهای فراوانی وجود این پدیده رابه یقین تبدیل کرده این است که: بین حایزین رتبه های تک رقمی تاحول وحوش۲۰۰۰ کنکور ودربعضی مواردبیشتراز۲۰۰۰تفاوت معناداروقابل توجهی به لحاظ عددی نموداراست اماهمین داوطلبان ازنقطه نظر علمی واشراف برمطالب ومحتوای کتابهای درسی,سطح معدل,فعالیت های آموزشگاهی,منابع کنکوری ویادگیری متشابه وتاحدزیادی بهم نزدیک ودرحال رقابت اند. این قبیل داوطلبان رتبه ضعیف همانندداوطلبان رتبه قوی وقتی درمعرض سوالی ازمواددرسی وکنکوری قرارمیگیرند شماره صفحه,عنوان,موضوع حتی طرح ونقشه مطلب رابه خاطراورده وپاسخگو هستند! اماچراوبه چه دلایلی علیرغم مشابهت ویکسانی دردانسته ها و اموخته های درسی واشراف بر منابع کنکور داوطلبی رتبه برتروتک رقمی ودورقمی کسب میکند ودیگران رتبه های ۴رقمی ۲۰۰۰وبیشتردرکارنامه اش ثبت میگردد؟ واقعادردایره قسمت اوضاع چنین نمیباشدوعلت رابایددرجای دیگری جستجو نمود. این تفاوت درنتیجه بنابرموقعیت, شرایط و مقتضیات داوطلبان کنکورعمدتاواکثرابه این موارد برمیگردد که رتبه های برتر و برترین های کنکور نکات مهمی را قبل ازحضوردرسرجلسه مدنظرقرارداده ومهارت لازم را با محوریت تمرین و تکرار درارتباط با#افزایش مهارت وتوان تست زنی کسب کرده اند. باماهمراه باشید با راهکارهای افزایش توان تست زنی #مشاوره تحصیلی وبرنامه ریزی درسی (مشاوره خواهان)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *