سایه استرس و اضطراب کنکور بر سر داوطلبان 

مشاوره
اضطراب و استرس واژه های نامأنوس, ترس برانگیز و در عین حال قابل پیشگیری, کنترل و درمان میباشد وبرای هر فردی به تناسب شرایط اجتماعی, خانوادگی, خلقیات فردی و ویژگیهای شخصیتی امکان و فرصت حضور و ظهور مییابد. یکی از استرس های فراگیر و پرتاثیر, استرس و اضطرابهای آزمونی است که داوطلبان کنکور را مورد هجمه قرار می دهد و موجب میشود تا داوطلب  در تمرکز حواس, یادآوری,ارتباط مطالب دچار اختلال شده و سرجلسه کنکور یا هر آزمون رقابتی دیگر منظور سوال یا مفهوم گزینه ها را ادراک نکند وگیج ومبهوت روی صندلی آزمون قرارگیرد. این حالت رفتاری غالبا با علایمی از قبیل: افزایش ضربان قلب, تندشدن نفس,خشکی دهان,عرق کف دست وبدن لرزش دست وپاها,سفت شدن و گرفتگی عضلات وبعضادرد معده وسردرد همراه است. در کنکور سراسری یا هر کنکور و آزمون دیگری که به امری مهم و سرنوشت ساز برای داوطلب تبدیل شده و برآیند آن با چند سال زحمت و تلاشهای شبانه روزی همراه و هزینه های مادی و غیرمادی فراوانی را بر خانواده تحمیل میکند, داوطلب بایستی کوله بار سنگین سالها ماهها, هفته ها حتی شبانه روز  را در کمتر از  یک شبانه روز(شب قبل از کنکور و سرجلسه کنکور)به سرمنزل مقصودبرساند. طبیعی است که این رویداد کشوری درکانون توجهات وتاثیر وتأثر عوامل متعدد قرارگیرد. عوامل وکنش هایی که درپیدایش وافزایش اضطراب واسترس کنکور موثرند: ۱-خانواده وسطح انتظارات والدین ۲-آموزشگاهها,اموزگاران وهمکلاسی ها ۳-رقابت فرسایشی وچشم وهم چشمی نامتعارف درآزمونهای آزمایشی ۴-جو روانی وفضای استرس زای حاکم برسالن کنکور ۵-ویژگیهای روحی وشخصیتی داوطلب و…. سایه اضطراب واسترس رابیشتروبیشتر برجسم وجان داوطلب می گستراند تاجاییکه درآخرین لحظات همه بافته ها را پنبه وهمه رشته هاراازهمدیگر می پراکند. اماآنچه که حایز اهمیت است و نباید از نظر پنهان داشت اینکه اضطراب واسترس کنکور وآزمون قابل مطالعه قابل پیشگیری وکنترل بوده ومیتوان آن رابه وجه احسن مدیریت کرد. علم روانشناسی و مشاوره بابهره گیری از تکنیک هاوروش های حل مسأله ومعضل استرس واضطراب, قادربه برطرف کردن این عارضه روحی وروانی همچنین بازگرداندن آرامش وقراربه داوطلبان کنکوری و آزمونی میباشد. مشاوره خواهان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *