سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست های حریم خصوصی privacy policy

بر اساس توافق هایی که صورت گرفته است و در سایت موجود می باشد مشاوره خواهان متعهد است به صورت مناسب حریم خصوصی کاربران را رعایت نماید و به آن احترام بگذارد. در این مورد تعهد ها و سیاست های مربوطه در زمینه گفته شده توضیح داده می شود. مشاوره خواهان متعهد است که بدون اجازه از کاربران حق افشای اطلاعات آنها را ندارد مگر اینکه با مجوز قانون بتواند دست به چنین کاری بزند و در واقع توجیه قانونی برای این امر وجود داشته باشد